Tag Archives: เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

อาชีพสำหรับคนรักษ์สิ่งแวดล้อม

เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์และสัตว์ต่าง ๆ เพราะหากธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่แย่ลงก็จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และสัตว์ได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น กรณีของการเกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ถือเป็นการเกิดปัญหากับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายเกิดมลพิษทางอากาศมากมาย ซึ่งแน่นอนย่อมกระทบต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก มนุษย์ใช้ชีวิตลำบากขึ้นต้องหาอุปกรณ์ในการป้องกันฝุ่นและมลภาวะต่าง ๆ ไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย เป็นต้น โดยเมื่อเราเห็นว่าสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญเป็นอย่างมากกับตัวเราดังนั้นเราควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเราให้คงอยู่และมีสภาพที่สวยงามไปนาน ๆ ซึ่งมีกลุ่มบุคคลหนึ่งที่คอยทำหน้าที่ในการรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับเราไปนาน ๆ กลุ่มคนเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มคนที่เราควรอนุรักษ์และรักษาไว้เช่นกัน กลุ่มคนที่ว่าก็คือบุคคลที่ทำอาชีพต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม บางคนอาจจะนึกไม่ออกว่ามีอาชีพอะไรบ้าง มาทำความรู้จักอาชีพเหล่านี้กันได้เลย

อาชีพที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

  • อาชีพเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมถือเป็นบุคคลที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมากเพราะคนเหล่านี้จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ซึ่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมนั้นจะมีการใช้เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานและเครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมนั้นก็มีหลากหลายประเภทตามการใช้งานที่แตกต่างกัน หากจะใช้ เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ในการบำบัดน้ำเสีย ก็จะใช้เครื่องมือที่เป็นตัววัดคุณภาพของน้ำเป็นหลักเพื่อตรวจดูสภาพความเป็นกรด เป็นด่าง และค่า PH ของน้ำว่ามีปริมาณที่เท่าไหร่ คุณภาพของน้ำดีหรือไม่ก็สามารถอ่านได้จากเครื่องมือวัดเหล่านี้
  • อาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ Environmental Engineering ซึ่งก็จะเป็นการรวมศาสตร์ของวิศวกรรมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันเพื่อที่จะประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
  • อาชีพนักอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ถือว่าเป็นการเสียสละอีกหนึ่งอาชีพก็ว่าได้ เพราะคนกลุ่มที่ทำอาชีพนี้จะมีใจรักในสิ่งแวดล้อมมากและพร้อมจะปกป้องและดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป 

อาชีพที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 3 อาชีพด้านบนนั้นเป็นเพียงการยกตัวอย่างคร่าว ๆ เท่านั้นเพราะนอกจากอาชีพที่กล่าวไปก็ยังมีอาชีพอีกหลายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมและทุก ๆ อาชีพก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเลย